Notársky úrad Žilina | JUDr. Martina HARANTOVÁ

Notár Žilina

JUDr. Martina HARANTOVÁ

O nás

Sídlom notárskeho úradu je Poštová 1, 010 08 Žilina. Notársky úrad je technicky vybavený tak, aby bolo možné vykonať zápis mimo notárskeho úradu.

Kontakt

0903 398 976 041/451 01 99

Služby

Spisovanie notárskych zápisníc o právnych úkonoch

• kúpne zmluvy
• darovacie zmluvy
• zámenné zmluvy
• dohody o zrušení podielového spoluvlastníctva a o vzájomnom vysporiadaní majetku v bezpodielovom vlastníctve manželov
• dohody o zúžení alebo rozšírení zákonom stanoveného rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov
• závety, listiny o vydedení
• iné zmluvy, dohody alebo jednostranné právne úkony

Osvedčovanie právne významných skutočností

Vydávanie osvedčení:

• o správnosti odpisu alebo fotokópie listiny (vidimácia)
• o pravosti podpisu na listine (legalizácia)
• o tom, že bola predložená listina a kedy sa tak stalo
• o protestácii zmeniek
• o priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb
• o tom, že je niekto nažive
• o iných skutočnostiach

Konania vo veciach notárskych úschov

• peniaze a cenné papiere
• listiny

Úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov

• Notársky centrálny register určených právnických osôb na prijímanie 2% daní z príjmu
• Notársky centrálny register závetov
• Notársky centrálny register záložných práv
• Notársky centrálny register dražieb
• Notársky centrálny register osvedčených podpisov
• Notársky centrálny register listín
• osobitné registre (vydávanie výpisov z obchodného registra)

Činnosť súdneho komisára

• prejednávanie dedičských vecí zverených súdom

Otváracie hodiny

8:00-16:00

Pondelok

8:00-16:00

Utorok

8:00-16:00

Streda

8:00-16:00

Štvrtok

8:00-16:00

Piatok

Máte otázky? Napíšte nám...

Scroll to Top